Επιδοτούμενα

ellada2.0

Πρόγραμμα κατάρτισης για την «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών»

dypa

Το έργο στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και στη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με σκοπό την αναβάθμιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων, καθώς και την απασχόληση ανέργων για τουλάχιστον 6 μήνες.

Η κατάρτιση υλοποιείται εξ αποστάσεως και διαρκεί 80 ώρες (τουλάχιστον 60 ώρες σύγχρονης και έως 20 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης) και ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.

Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), έως 6.132 ευρώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων υποβάλλονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται στα 41.331.600 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

  1. Εισαγωγή – περιγραφή της Δράσης

Η παρούσα Δράση αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με σκοπό την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανακατάρτιση μέσω προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), την πιστοποίηση και τη βραχυπρόθεσμη απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας 25-45 ετών.

Σκοπός της Δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση της ομάδας – στόχου ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και στη συνέχεια η ένταξη στην απασχόληση των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα ΣΕΚ και πιστοποιήθηκαν.

 Συγκεκριμένα, η Δράση περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων που ακολουθείται από πρόγραμμα εξάμηνης επιχορηγούμενης από τη ΔΥΠΑ απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Σημειώνεται ότι το 19% των χορηγούμενων κονδυλίων αναμένεται να συμβάλει στην απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων και στην περαιτέρω προώθηση της πράσινης οικονομίας.

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 61255/06-05-2022 απόφασης ένταξης του Έργου με τίτλο «SUB1: Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 15.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών – Δράση 16747» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164476) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας(ΨΓ4ΟΗ-ΗΝ5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - .

Ο προϋπολογισμός της Δράσης (συνολική Δημόσια Δαπάνη) μετά την τροποποίηση απόφασης ένταξης ανέρχεται σε 49.731.600,00 €. Με την υλοποίηση του Δράσης αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι ενδεικτικοί στόχοι:

  1. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσω της αναβάθμισης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων καθώς και της τοποθέτησής τους σε θέση βραχυχρόνιας επιχορηγούμενης απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της πιστοποίησής τους.
  2. Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων.
  • Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, μέσω προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του παρόντος Δράσης ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.

Η Δράση διακρίνεται σε δύο Προγράμματα ως εξής:

  • Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφεξής ΣΕΚ) αφορά σε κατάρτιση και πιστοποίηση, σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, για έως 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ ηλικίας 25 έως 45 ετών, οι οποίοι έχουν υποδειχθεί σε επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και έχουν προεπιλεγεί από αυτές. Η αναβάθμιση δεξιοτήτων υλοποιείται μέσω της παροχής εξ αποστάσεως Προγραμμάτων ΣΕΚ διάρκειας 80 ωρών (τουλάχιστον 60 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έως 20 ωρών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Την κατάρτιση των ωφελούμενων ακολουθεί πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

  • Πρόγραμμα Απασχόλησης

Το αντικείμενο του Προγράμματος της Απασχόλησης είναι η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να εφαρμόσουν και να εξασκήσουν της αποκτηθείσες δεξιότητες και γνώσεις από το πρόγραμμα ΣΕΚ, που ολοκλήρωσαν και από το οποίο έλαβαν πιστοποίηση

Ρόλοι και λεπτομέρειες υλοποίησης Δράσης

2.1. Ρόλοι

2.1.1. Υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο του Δράσης, ορίζεται η ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ οφείλει να παράσχει τα απαραίτητα συστήματα υποστήριξης για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του Δράσης.

2.1.2. Δικαιούχοι του Προγράμματος Απασχόλησης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης οικονομίας (βλ. Παράρτημα ΧIV, για τους ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους τομείς της πράσινης οικονομίας).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση οφείλουν να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις υπαγωγής/χρηματοδότησης, στην οποία εμπεριέχεται εντολή κενής θέσης, στη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους Gov.gr, και συγκεκριμένα, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokheepikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Η εντολή κενής θέσης αποτελείται από το σύνολο των προσόντων πρόσληψης , την ειδικότητα και τα επιθυμητά προσόντα. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας για τις δικαιούχους επιχειρήσεις του Προγράμματος Απασχόλησης αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

2.1.3. Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ, ηλικίας 25 έως 45 ετών και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας που ορίζονται στην παρούσα. Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν στο Έργο θα υποδεικνύονται στις δικαιούχους επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης και με βάση το Ατομικό Σχέδιο Δράσης που έχουν καταρτίσει από κοινού. Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις προεπιλέγουν μεταξύ των υποψηφίων τον κατάλληλο για τη θέση και ενημερώνουν σχετικά τη ΔΥΠΑ.

Οπτική ταυτότητα Ελλάδα2.0