Μοριοδοτούμενα

ellada2.0

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Η κατανόηση των σύγχρονων πολυπολιτισμικών συνθηκών που διαμορφώνονται στη χώρα γενικότερα και στην ελληνική εκπαίδευση ειδικότερα.
- Η γνώση του διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα και μάλιστα αυτά της μετανάστευσης και της προσφυγιάς .
- Η αποδοχή της αναγκαιότητας εμπλουτισμού των επιστημονικών γνώσεων και των διδακτικών παρεμβάσεών τους, με έμφαση στην αντιρατσιστική και αντιξενοφοβική διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανές/οί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των πολυπολιτισμικών τάξεων και μάλιστα των τάξεων υποδοχής και στις ανάγκες των παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά, θρησκευτικα περιβάλλοντα.
- Η γνώση των διαφορετικών μοντέλων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
- Η δυνατότητα επιτυχούς χειρισμού ευαίσθητων ζητημάτων, ειδικότερα εκείνων που συνδέονται με συγκρούσεις παραδόσεων, αλλά και τα φύλα.
- Η ουσιαστική συμβολή τους στη σύνδεση και επικοινωνία Σχολικής Μονάδας και μεταναστευτικών/προσφυγικών οικογενειών
.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Α) Σε αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ (καθηγητικών σχολών, παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικών και πολιτικώνεπιστημών
Β) Σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θέσεις διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης ή εργάζονται ήδη σε αυτές τις θέσεις.
Γ) Σε αναπληρωτές που επιδιώκουν μοριοδότηση για το σύστημα διορισμών.
Δ) Σε όσους εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε ΔΥΕΠ και δομές προσφύγων, σε Μ.Κ.Ο. καθώς και κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να εργαστεί στο συγκεκριμένο πεδίο.

 

 

           Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Το πρόγραμμα υλοποιείται πλήρως μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Δεν απαιτεί υποχρεωτικές παρακολουθήσεις καθώς το σεμινάριο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα.

Το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί σε οποιαδήποτε προκήρυξη της οποίας τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση θα μπορούσαν με βάση το πιστοποιητικό επιμόρφωσης να λάβουν α) 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι), β) 0,5 Μόριο στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης & σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547/Φ.Ε.Κ. Α’ 102/12.06.2018 , Ά. 24, περίπτωση ββ και Α.21/α) γ) 2 Μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σ.Δ.Ε & Δ.Ι.Ε.Κ. , δ) 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.

Γενικότερα, για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς ή να εξετάζουν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την περίοδο που θα καταθέσουν/αξιοποιήσουν το πιστοποιητικό επιμόρφωσης.